முக்கிய அரசாங்க படிவங்களின் லின்குகள் : பாகம் II

நம் அரசாங்கங்கள் எதையும் சரியான முறையில் முறைப்படுத்தி, வரிசைப்படுத்தி வைப்பதில் அக்கறை காட்டுவதில்லை இது நமக்கு அன்றாடம் தேவைப்படும் எழுது படிவங்களுக்கும் பொருந்தும். நாம் முக்கியமான படிவங்களை SEARCH ENGINE களில் தேடும் போதும் கிடைப்பதில்லை ஆகையால் உங்கள் பார்வைக்கு மேலும் சில படிவங்களின் லின்குகளை பதிந்துள்ளேன். மேலும் சிலவற்றை வரும் பதிவுகளில் பதிகிறேன்.

PATTA TRANSFER CERTIFICATE
HTTP://WWW.TN.GOV.IN/APPFORMS/PDF-PATTA-TRANSFER.PDF

NATIVITY CERTIFICATE
HTTP://WWW.TN.GOV.IN/APPFORMS/CERT-NATIVITY.PDF

INCOME CERTIFICATE
HTTP://WWW.TN.GOV.IN/APPFORMS/CERT-INCOME.PDF

TRANSPORT DEPARTMENT
NOTE OF TRANSFER OF OWNERSHIP (FORM 29)
REPORT OF TRANSFER OF OWNERSHIP (FORM 30)

MEDICAL FORMS
FORM 1, FORM 1 A
APPLICATION FOR THE GRANT OR RENEWAL OF LEARNER’S LICENCE (FORM 2)
CHANGE OF ADDRESS (FORM 33)
TERMINATION OF AN AGREEMENT (FORM 35)
N O C & GRANT OF CERTIFICATE (FORM 28)

RATION CARD
APPLICATION FORM FOR ACQUIRING RATION CARD IN TAMIL NADU
FORM OF APPLICATION FOR LICENCE AS A WHOLESALER IN KEROSENE (FORM I)
APP FOR REGISTRATION OR RENEWAL FOR REGISTRATION AS A RETAILER IN KEROSENE FORM III)
APP FOR GRANT OF WHOLESALE/RETAIL LICENCE – ESSENTIAL TRADE ARTICLES (FORM A)
APP FOR RENEWAL OF WHOLESALE/RETAIL LICENCE – ESSENTIAL TRADE ARTICLE (FORM B)
APPLICATION FOR WHOLESALE/RETAIL LICENCE INCLUDING RENEWAL – SUGAR TRADE (FORM A)
APPLICATION FORMAT FOR TATKAL FAMILY CARDS (FOR RESIDENTIAL PROOF PURPOSE ONLY)

சிலர் இப்பதிவின் தொடர்ச்சி பாகமான:
முக்கிய அரசாங்க படிவங்களின் லின்குகள் : பாகம் ஒன்ரை
பார்க்காமல் விட்டிருக்கலாம் ஆகையால் பாகம் ஒன்றுக்கு செல்ல: CLICK HERE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s